REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ FIRMĘ APISOFT

§1 - Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług za pośrednictwem SERWISU - dostępny na stronach internetowych USŁUGODAWCY pod adresem https://hosting.apisoft.pl/regulaminy;
 2. USŁUGODAWCA - APISOFT Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wiejskiej 58A/25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000751035; NIP: 9482615873; REGON: 381419465, z kapitałem zakładowym w wysokości 10000 złotych,
 3. SERWIS - witryna internetowa dostępna pod adresem https://hosting.apisoft.pl, za pośrednictwem której USŁUGODAWCA prowadzi działalność gospodarczą;
 4. KLIENT - w rozumieniu REGULAMINU osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zlecająca USŁUGODAWCY świadczenie usług opisanych w REGULAMINIE;
 5. KONSUMENT - KLIENT będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej - zawarcia umowy na podstawie niniejszego REGULAMINU - w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. GOŚĆ - podmiot korzystający z SERWISU, nie zawierający umowy z USŁUGODAWCĄ;
 7. KONTO - wydzielony fragment zasobów Serwisu przyporządkowany do określonego KLIENTA, powiązany z indywidualną nazwą (lub adresem e-mail) oraz hasłem;
 8. PAKIET HOSTINGOWY - usługa świadczona przez USŁUGODAWCĘ obejmująca m.in. dzierżawę przestrzeni dyskowej na dysku twardym serwera usług internetowych;
 9. SERWER DEDYKOWANY - usługa, w ramach której USŁUGODAWCA utrzymuje dla KLIENTA - w ramach struktury informatycznej pozostającej w jego dyspozycji- odrębny serwer (usługa w trakcie wdrażania - tymczasowo nieaktywna);
 10. OBSŁUGA DOMENY - rejestracja lub przedłużenie okresu rejestracji domeny w REJESTRZE DOMEN, czynności związane z jej obsługą, w tym transfery, cesje, opcje, oraz testy;
 11. REJESTR DOMEN - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronie www.iana.org lub inny podmiot, który jest bezpośrednio lub pośrednio uprawniony do rejestracji i utrzymania domeny.
 12. CERTYFIKAT SSL - usługa polegająca na udostępnieniu KLIENTOWI narzędzia umożliwiającego zakup certyfikatu - klucza umożliwiającego szyfrowanie danych;
 13. PRYWATNY NUMER IP - usługa polegająca na udostępnieniu KLIENTOWI na wyłączność określonego numeru IP z puli będącej w dyspozycji USŁUGODAWCY;
 14. USŁUGA DODATKOWA - płatna lub bezpłatna usługa oferowana przez USŁUGODAWCĘ zgodnie ze specyfikacją dostępną na stronach internetowych USŁUGODAWCY pod adresem https://hosting.apisoft.pl;
 15. SPRAWNY START - usługa dodatkowa polegająca na udostępnieniu KLIENTOWI korzystającemu z PAKIETU HOSTINGOWEGO, zestawu narzędzi potrzebnych do utworzenia strony internetowej;
 16. ZAWIESZENIE USŁUGI - zawieszenie świadczenia usługi może polegać na całkowitym wyłączeniu lub ograniczeniu możliwości korzystania z niej. Wyboru sposobu realizacji zawieszenia dokonuje USŁUGODAWCA.
 17. SERWIS POŚREDNICZĄCY - podmiot, przy udziale którego USŁUGODAWCA realizuje usługi związane z DOMENAMI oraz CERTYFIKATAMI SSL - Consulting Service Sp. z o.o., www.HRD.pl, ul. Domaniewska 35A lok. 1B 02-672 Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077, KRS: 0000472592, którego regulaminy dostępne są pod adresem: https://www.hrd.pl/regulaminy, lub MSERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, www.domeny.tv, ul. Kazimierza Wielkiego 27, 50-077 Wrocław, NIP 8971849179, REGON 368943222, KRS: 0000708029.
 18. PODMIOTY TRZECIE - inne podmioty biorące udział w wykonywaniu usług przez SERWIS. Ich wykaz wraz z adresami stosowanych przez nie regulaminów stanowi zał. nr 5.

§2 - Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem SERWISU jest USŁUGODAWCA. SERWIS zajmuje się świadczeniem drogą elektroniczną usług opisanych w REGULAMINIE. Z braku odmiennych postanowień, usługi te są odpłatne.
 2. USŁUGODAWCA świadczy za pośrednictwem SERWISU następujące usługi:
  1. domeny - opisane w §7;
  2. pakiety hostingowe - opisany w §8;
  3. sprawny start - opisany w §9;
  4. certyfikat SSL - opisany w §10;
  5. prywatny numer IP - opisany w §11;
  Parametry każdej usługi są podawane KLIENTOWI na etapie składania zamówienia, a w pozostałym zakresie, w niniejszym REGULAMINIE.
 3. USŁUGODAWCA przewiduje możliwość nieodpłatnego udostępnienia klientom usług testowych lub dodatkowych. Możliwość i warunki korzystania z tych usług, USŁUGODAWCA określi na stronach serwisu.
 4. W świadczeniu w/w usług przez USŁUGODAWCĘ mogą brać udział Podmioty Trzecie - o czym informacje znajdują się w treści REGULAMINU lub bezpośrednio przy zamawianiu danej usługi. Regulaminy usług świadczonych przez Podmioty Trzecie dostępne są na ich stronach internetowych - niniejszy REGULAMIN zawiera linki do ich treści. Dotyczy to w szczególności SERWISU POŚREDNICZĄCEGO.
 5. Zawsze, ilekroć przepisy prawa lub niniejszy REGULAMIN przyznają prawo lub nakładają obowiązek kontaktu z USŁUGODAWCĄ można go uzyskać za pośrednictwem:
  1. poczty tradycyjnej: ul. Wiejska 58a/25, 26-600 Radom;
  2. numeru telefonu: (+48) 48 380 88 88, (+48) 503 146 490;
  3. faxu: (+48) 48 380 88 90;
  4. e-mail: hosting@apisoft.pl.
 6. Do akceptacji niniejszego REGULAMINU oraz regulaminów Podmiotów Trzecich, które biorą udział w wykonywaniu danej usługi zobowiązany jest każdy KLIENT - w chwili zakładania KONTA lub składania zamówienia na usługę.
 7. GOŚCIE związani są REGULAMINEM w zakresie nie związanym z użytkowaniem KONTA oraz usługami wskazanymi w ust. 2 - tj. w szczególności w części dotyczącej ochrony danych osobowych, plików cookies.
 8. Integralną część niniejszego REGULAMINU stanowią:
  1. Pouczenie dla klientów będących Konsumentami - zał. nr 1;
  2. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy dla KLIENTÓW będących Konsumentami - zał. nr 2;
  3. Polityka prywatności - zał. nr 3;
  4. Cennik - zał. nr 4.
  5. Wykaz PODMIOTÓW TRZECICH - zał. nr 5.
 9. Obok dokumentów wskazanych w ust. 8, dla realizacji postanowień REGULAMINU, jak i usług świadczonych na jego podstawie, znaczenie mają regulaminy Podmiotów Trzecich biorących udział w wykonywaniu usług lub świadczących bezpośrednio usługi, z których można skorzystać za pośrednictwem SERWISU. Spis tych podmiotów, wraz ze wskazaniem usługi przy wykonywaniu której biorą udział oraz linkiem do stosowanego przez nie regulaminu zawiera zał. nr 5.

§3 - Konto klienta

 1. W celu pełnego korzystania z SERWISU - w tym w szczególności składania zamówień, konieczne jest założenie oraz aktywacja KONTA. Posiadanie KONTA w SERWISIE nie wiąże się dla KLIENTA z żadnymi opłatami. Zakładanie KONTA odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach internetowych USŁUGODAWCY pod adresem https://hosting.apisoft.pl. Aktywacja następuje poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego zawartego w przesłanej wiadomości e-mail.
 2. Do każdego KONTA przypisany jest unikatowy login (lub e-mail) oraz hasło - ustalane w trakcie rejestracji konta. Późniejsza zmiana hasła jest możliwa po zalogowaniu. KLIENT zobowiązany jest do zachowania nazwy (loginu) oraz hasła w tajemnicy. Ponosi on odpowiedzialność za ujawnienie tych danych osobom trzecim, w tym w szczególności za działania podjęte na koncie przez osoby, które weszły w posiadanie w/w danych w związku z naruszeniem opisywanego obowiązku.
 3. Poza danymi wskazanymi w ust. 2, do założenia konta, konieczne jest podanie: imienia i nazwiska lub nazwy, adresu, e-maila oraz osoby kontaktowej, a fakultatywnie można wskazać ponadto: REGON, telefon, fax, Skype, preferowany język oraz URL. Przedsiębiorcy zobowiązani są podać numer NIP.
 4. KLIENT zobowiązany jest do podania prawidłowych danych osobowych, bilingowych i kontaktowych. KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji tych danych za pośrednictwem SERWISU. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zaniechanie tego obowiązku. W szczególności, za skuteczne uznaje się powiadomienia i inną korespondencję wysłaną na adres wskazany przez KLIENTA.
 5. Za pośrednictwem KONTA KLIENTA można uzyskać dostęp do wykupionych usług, przeglądać informacje o bieżących zamówieniach, płatności, pobierać elektroniczne obrazy dokumentów rozliczeniowych oraz dokonywać zmian w ustawieniach.
 6. Usunięcie KONTA jest możliwe w każdym czasie, poprzez złożenie USŁUGODAWCY stosownego oświadczenia. Można tego dokonać również poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w ustawieniach konta. Usunięcie konta, w przypadku gdy są z nim powiązane - aktywne - usługi, powoduje utratę możliwości modyfikacji ich ustawień - w zakresie, w jakim konieczne jest do tego KONTO.
 7. Dana osoba albo podmiot może mieć tylko jedno KONTO KLIENTA. W razie utraty hasła lub loginu należy skorzystać z zamieszczonego w SERWISIE narzędzia odzyskiwania hasła lub skontaktować się z USŁUGODAWCĄ. Weryfikacja tego kryterium odbywa się poprzez zestawienia adresów e-mail oraz innych danych KLIENTA, których podanie jest obowiązkowe.

§4 - Składanie zamówień

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy KLIENTEM, a USŁUGODAWCĄ o świadczenie danej usługi na warunkach wybranych w trakcie składania zamówienia oraz w REGULAMINIE na określony czas - okres abonamentowy.
 2. W szczególnych przypadkach USŁUGODAWCA dopuszcza możliwość zamówienia usługi za pośrednictwem poczty e-mail lub w innej formie indywidualnie ustalonej i zaakceptowanej przez obie strony. Do umowy zawieranej w tym trybie odpowiednie zastosowanie mają punkty 4 i nast. Niniejszego paragrafu. W razie wątpliwości do zawarcia umowy w tym trybie dochodzi z chwilą opłacenia przesłanej na adres e-mail faktury proforma. W przypadku zamówienia w siedzibie USŁUGODAWCY, konsumentowi zostaje udostępniony do wglądu aktualnie obowiązujący REGULAMIN - tożsamy z zamieszczonym na stronie SERWISU. Zawarcie umowy - dokonanie płatności - oznacza jego akceptację.
 3. Warunki świadczenia usług wskazanych w §2 ust. 2 ustalane są na etapie składania zamówienia. Opis danej usługi, jej możliwe parametry, ewentualne limity, czas obowiązywania oraz ich wpływ na cenę, opisane są na podstronach poszczególnych usług w ramach SERWISU oraz w cenniku.
 4. Po złożeniu zamówienia, KLIENT otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie warunków zawartej umowy, fakturę proforma z siedmiodniowym terminem płatności obejmującą należność za zamówioną usługę oraz link do wersji PDF niniejszego REGULAMINU.
 5. Rozpoczęcie świadczenia zamówionej usługi następuje - z braku odmiennych zastrzeżeń - niezwłocznie po złożeniu zamówienia - nie później niż w terminie 30 dni od tej daty. Moment rozpoczęcia świadczenia usługi zależny jest od podwykonawcy USŁUGODAWCY oraz od poprawności danych przekazanych przez KLIENTA. KLIENT otrzyma wiadomość mailową o rozpoczęciu świadczenia zamówionej usługi.
 6. KLIENT zostanie przed końcem okresu abonamentowego (na jaki wykupił daną usługę) poinformowany - za pomocą wiadomości e-mail - o zbliżającym się terminie jego wygaśnięcia, kosztach jego przedłużenia na dotychczasowych warunkach technicznych oraz informację o obowiązującym w tym zakresie regulaminie/ach. Wiadomość e-mail będzie zawierała fakturę proforma obejmującą należność za kolejny okres. Dokonanie płatności, zgodnie z przesłaną fakturą proforma jest równoznaczne z zawarciem umowy na kolejny okres rozliczeniowy - na warunkach wynikających z REGULAMINU obowiązującego w dacie przedłużania umowy, o których KLIENT został poinformowany i które akceptuje w chwili dokonania zapłaty. Dla uniknięcia problemów związanych z księgowaniem środków, zaleca się dokonywania opłat za przedłożenie usługi w terminie wskazanym w fakturze proforma. Płatność częściowa - z braku odmiennych ustaleń - nie wywiera skutków prawnych i zostanie zwrócona po zakończeniu okresu abonamentowego. Zwrot następuje - z braku innych ustaleń - na konto z którego została zrealizowana płatność częściowa.
 7. Brak przedłużenia okresu abonamentowego skutkuje ZAWIESZENIEM USŁUGI. Jeżeli w terminie 30 dni od daty ZAWIESZENIA USŁUGI nie zostanie dokonana płatność za jej przedłużenie, dane powiązane z usługą zostaną usunięte. KLIENT zostanie o tym poinformowany z tygodniowym wyprzedzeniem.
 8. Złożenie zamówienia na usługę lub jej przedłużenie obejmuje również stosowne upoważnienia dla USŁUGODAWCY do korzystania z usług Podmiotów Trzecich - w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz opisanym w REGULAMINIE lub zamówieniu. W razie wątpliwości za datę umocowania USŁUGODAWCY do dokonania w/w czynności uznaje się chwilę zapłaty.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się, o ile zapisy zawarte w paragrafach opisujących poszczególne usługi nie stanowią inaczej.

§5 - Płatności

 1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku usług - stanowiącym załącznik nr 4. Nowe ceny zaczynają obowiązywać od chwili wprowadzenia zmian. Zmiana ceny usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego nie wpływa na umowy już zawarte. USŁUGODAWCA zastrzega możliwość prowadzenia akcji promocyjnych i przyznawania rabatów według kryterium podmiotowego, lub okresowego lub wedle swojego uznania. Stosowanie w/w rabatów lub promocji nie stanowi zmiany cennika świadczenia usług. Zasady akcji promocyjnej, w tym w szczególności wysokość rabatów będzie przekazywania KLIENTOM przed złożeniem zamówienia, najpóźniej w treści podsumowania zamówienia.
 2. Za datę uiszczenia płatności uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy USŁUGODAWCY.
 3. W przypadku gdyby doszło do zablokowania lub zawieszenia usługi - z winy KLIENTA - USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty karnej za ponowną aktywację usługi według obowiązującego cennika.
 4. USŁUGODAWCA niezwłocznie - zgodnie z odpowiednimi przepisami - od daty uzyskania opłaty, wystawi i prześle KLIENTOWI fakturę VAT lub innym dokument księgowy, za opłaconą usługę - na powiązany z KONTEM adres e-mail.
 5. KLIENT wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: paragony, faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze.
 6. Płatność dokonana na podstawie przesłanej faktury proforma - dokonana po upływie czasu ważności usługi lub ZAWIESZENIU USŁUGI związanym z zakończeniu okresu testowego - obejmuje okres od dnia upływu czasu ważności usługi lub jej zawieszenia. Płatność stanowi w tym zakresie należność za utrzymanie danych KLIENTA w ramach infrastruktury USŁUGODAWCY.

§6 - Okres testowy

 1. W odniesieniu do usług wskazanych w §2 ust. 2 lit. b USŁUGODAWCA wprowadza darmowy okres testowy wynoszący 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi, o którym mowa w §4 ust. 5.
 2. Parametry usługi udostępnionej do testowania będą zgodne z usługą wskazaną w zamówieniu, z tym wyjątkiem, że przy usługach związanych z limitem transferu danych, zostaje on ograniczony do 0,05 wartości wskazanej w zamówieniu.
 3. Okres testowy polega na udostępnieniu KLIENTOWI dostępu do usługi o parametrach zgodnych z treścią zamówienia do korzystania przez 14 dni od otrzymania wiadomości wskazanej w §4 ust. 5 - informującej o rozpoczęciu świadczenia usługi. USŁUGODAWCA przewiduje możliwość wydłużenia okresów wskazanych w ust. 1 oraz zwiększenia parametrów wskazanych w ust. 2.
 4. Pełna aktywacja usługi - zakończenie okresu testowego - następuje z chwilą uiszczenia płatności za usługę, zgodnie z fakturą proforma (§4 ust.4). W razie nie uiszczenia w/w kwoty do końca okresu testowego, usługa zostaje zawieszona.
 5. Dane wprowadzone przez KLIENTA są przechowywane przez USŁUGODAWCĘ przez 30 dni od ZAWIESZENIA USŁUGI. Jeżeli w tym terminie zostanie uiszczona opłata, KLIENT odzyska dostęp do usługi.
 6. W razie nieuiszczenia należności za usługę w czasie okresu testowego, KLIENT straci możliwość korzystania z usługi. Odzyskanie danych przechowywanych w ramach zamieszczonej usługi testowej możliwe jest po uiszczeniu opłaty wskazanej w cenniku.
 7. KLIENT jest uprawniony do jednokrotnego skorzystania z okresu testowego danej usługi. W przypadku ponownego zamówienia usługi, którą wcześniej już testował, USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo skrócenia lub wyłączenia okresu testowego.

§7 - Domeny

 1. USŁUGODAWCA świadczy usługi polegające na: pośrednictwie w rejestracji i przedłużeniu domen, ich utrzymaniu, transferze, cesji, opcjach oraz testach. Przy realizacji tych usług korzysta z pośrednictwa SERWISU POŚREDNICZĄCEGO.
 2. W ramach usług rejestracji lub przedłużenia domeny, USŁUGODAWCA jest jedynie pośrednikiem w procesie zawierania umowy z właściwym rejestrem domen. Czynności USŁUGODAWCY ograniczają się do:
  1. przedstawienia w SERWISIE zbiorczego zestawienia ofert poszczególnych rejestrów;
  2. poinformowania o warunkach złożenia zamówienia w poszczególnych rejestrach;
  3. przekazanie otrzymanego od KLIENTA zamówienia do odpowiedniego rejestru.
 3. W celu realizacji usługi OBSŁUGI DOMENY, KLIENT upoważnia USŁUGODAWCĘ do reprezentowania go przed właściwym REJESTREM. Zgoda ta wygasa w przypadku wygaśnięcia praw KLIENTA do domeny oraz w przypadku przeniesienia domeny do innego usługodawcy.
 4. Regulacje odnośnie wymogów, warunków oraz skuteczności rejestracji lub utrzymania domeny określają regulaminy poszczególnych rejestrów. USŁUGODAWCA nie odpowiada za skutek w/w działań, gdyż są one oceniane przez podmiot zewnętrzny na podstawie jego regulacji - regulaminu SERWISU POŚREDNICZĄCEGO lub regulaminu REJESTRU DOMEN. USŁUGODAWCA odpowiada za terminowość przekazywania oświadczeń pomiędzy KLIENTEM a SERWISEM POŚREDNICZĄCYM.
 5. W stosunku do domen zarejestrowanych za pośrednictwem SERWISU lub przeniesionych do SERWISU po rejestracji, USŁUGODAWCA świadczy usługę administracyjno-techniczną utrzymania domeny. Obejmuje ona udostępnienie narzędzi konfiguracyjnych umożliwiających odpowiednie ustawienie domeny.
 6. Procedura przeniesienia domeny „do” oraz „z” SERWISU wymaga kontaktu z USŁUGODAWCĄ.
 7. W procesie składania zamówienia KLIENT zostanie poinformowany co najmniej o: adresie domeny; okresie zobowiązania - według wskazań właściwego rejestru; kwocie należności oraz REGULAMINIE. Szczegółowe postanowienia odnośnie rejestracji domen w poszczególnych rejestrach znajdują się w regulaminach dostępnych na stronie SERWISU POŚREDNICZĄCEGO. KLIENT wyraża zgodę na te warunki w chwili składania zamówienia.
 8. W chwili złożenia zamówienia na daną domenę lub dyspozycji jej przedłużenia, KLIENT otrzyma na powiązany z KONTEM adres e-mail fakturę proforma obejmującą całkowitą należność za taką usługę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili dokonania wpłaty - zgodnie z przesłaną fakturą proforma.
 9. KLIENT otrzyma potwierdzenie skuteczności rejestracji domeny lub jej przedłużenia, wraz z fakturą VAT, paragonem lub rachunkiem.
 10. Jeżeli do dokonania prawidłowej rejestracji lub przedłużenia domeny, właściwy REJESTR będzie wymagał dodatkowej aktywności ze strony KLIENTA, USŁUGODAWCA poinformuje go o tym fakcie niezwłocznie, wskazując jednocześnie termin na podjęcie działań przez KLIENTA.
 11. Zobowiązanie opisane w niniejszym paragrafie wygasa ze skutkiem od chwili zajścia jednego z niżej wymienionych zdarzeń (cała pobrana należność zostanie zwrócona):
  1. odmowy rejestracji domeny będącej przedmiotem zamówienia przez właściwy REJESTR- KLIENT zostanie poinformowany o przyczynie odmowy;
  2. braku reakcji na wezwanie opisane w ust. 10 we wskazanym w nim terminie;
  3. wcześniejszego dokonania rezerwacji lub rejestracji domeny w rejestrze przez Podmiot Trzeci;
  4. błędu w oznaczeniach domeny lub danych KLIENTA - w przypadku braku kontaktu w celu ich usunięcia, pomimo wezwania ze strony USŁUGODAWCY;
 12. Od chwili dokonania rejestracji lub przeniesienia domeny do SERWISU, KLIENT ma pełną swobodę w dysponowaniu nią. USŁUGODAWCA zobowiązany jest realizować dyspozycje odnośnie domeny wynikające z działań podejmowanych za pośrednictwem KONTA KLIENTA lub powiązanego z nim adresu e-mail.
 13. Postanowienia niniejszego paragrafu - mają charakter szczególny w stosunku do pozostałej części REGULAMINU. W odniesieniu do usług związanych z domenami, stosuje się w pierwszej kolejności zapisy niniejszego paragrafu, a zasady ogólne - w zakresie w nim nieuregulowanym.

§8 - PAKIETY HOSTINGOWE

 1. W ramach usługi PAKIETY HOSTINGOWE, USŁUGODAWCA udostępnia KLIENTOM zasoby pozostającego w jego dyspozycji serwera. Zasoby te mogą być zarządzane i wykorzystywane przez KLIENTA w zgodny z przeznaczeniem sposób, w tym w szczególności do zamieszczania stron WWW lub tworzenia kont e-mail.
 2. Zarządzanie PAKIETEM HOSTINGOWYM odbywa się za pośrednictwem KONTA, przy użyciu udostępnionych udostępnionych w ramach SERWISU narzędzi narzędzi. Za pośrednictwem umieszczonych tam narzędzi możliwe jest skonfigurowanie PAKIETU HOSTINGOWEGO do współpracy z programami zewnętrznymi.
 3. Limity i specyfikacja techniczna poszczególnych PAKIETÓW HOSTINGOWYCH oferowanych przez USŁUGODAWCĘ określa odpowiednia podstrona SERWISU - na której można złożyć zamówienie na dany pakiet. Potwierdzenie tych warunków zawiera wiadomość przesłana zgodnie z §4 ust. 4.
 4. Przed przekroczeniem limitu KLIENT zostanie poinformowany o zbliżaniu się limitu przewidzianego dla zamówionego przez niego PAKIETU HOSTINGOWEGO. Przekroczenie limitów danej usługi - określonych na etapie składania zamówienia - będzie skutkowało zawieszeniem usługi. W celu ponownej aktywacji usługi należy złożyć zamówienie na zwiększenie przekroczonego limitu.
 5. W ramach zamówienia PAKIETU HOSTINGOWEGO, USŁUGODAWCA przyznaje klientowi prawo do rejestracji jednej domeny z końcówką wybraną spośród: „.com”, „.net”, „.org”, „.eu”, „.pl”.
 6. Rejestracja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje rok korzystania z domeny. Wynagrodzenie za ten okres zawiera się w wynagrodzeniu za PAKIET HOSTINGOWY - USŁUGODAWCA udziela KLIENTOM rabatu na kwotę należności za domenę.

§9 - Sprawny Start

 1. USŁUGA DODATKOWA z której mogą skorzystać wyłącznie KLIENCI korzystający z aktywnego PAKIETU HOSTINGOWEGO. Strony internetowe wytworzone w ramach usługi SPRAWNY START mogą zawierać komponenty, które mogą być wykorzystywane wyłącznie w czasie korzystania przez KLIENTA z PAKIETU HOSTINGOWEGO i tylko w ramach infrastruktury USŁUGODAWCY.
 2. USŁUGODAWCA w ramach usługi udostępnia KLIENTOWI do użytku narzędzia pozwalające na stworzenie strony internetowej, w oparciu o udostępnione przez siebie szablony oraz inne narzędzia edytorskie.
 3. SPRAWNY START jest dostępny w kilku wersjach, różniących się między sobą ilością możliwych do utworzenia podstron, a także wyborem szablonów oraz narzędzi edytorskich. W ramach usługi SPRAWNY START KLIENT ma dodatkowo prawo, przez siedem dni od daty wykupienia usługi, do wsparcia telefonicznego przy jej użytkowaniu i konfiguracji (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz 9.00 - 14.00). Opis w/w wersji oraz instrukcja korzystania z nich znajduje się na stronie SERWISU.
 4. SPRAWNY START może mieć dla klienta charakter odpłatny lub nieodpłatny. USŁUGODAWCA przewiduje udostępnienie tej USŁUGI DODATKOWEJ - w wybranej przez siebie wersji - jako nieodpłatnego dodatku do niektórych PAKIETÓW HOSTINGOWYCH, o czym KLIENT zostanie poinformowany przy składaniu zamówienia, najpóźniej w wiadomości e-mail potwierdzającej jego warunki. Zmiana wersji lub wykupienie usługi w czasie trwania PAKIETU HOSTINGOWEGO ma charakter odpłatny - chyba że co innego wynika z treści SERWISU.
 5. USŁUGODAWCA udostępnia w ramach serwisu, dla KLIENTÓW oraz GOŚCI możliwość skorzystania z wersji demonstracyjnej. Korzystanie z opisywanej USŁUGI DODATKOWEJ w tej wersji, pozwala na zapoznanie się z wybranymi funkcjonalnościami oraz obejrzenie przygotowanej strony internetowej. Korzystanie z wersji demonstracyjnej jest wolne od jakichkolwiek opłat.
 6. Do danych wytworzonych w ramach korzystania ze SPRAWNY START znajdują zastosowanie wprost zapisy z pozostałej części regulaminu. W przypadku przeniesienia całości danych z USŁUGI HOSTINGOWEJ, czasowo lub trwale na inny serwer, USŁUGODAWCA nie daje jakiejkolwiek gwarancji, ani nie odpowiada za poprawne funkcjonowanie strony internetowej utworzonej w opisywanej funkcjonalności. Nie narusza to zapisów ust. 1.
 7. USŁUGODAWCA oświadcza, że jest uprawniony do wykorzystywania danych umieszczonych przez siebie na koncie klienta w ramach usługi SPRAWNY START, w tym w szczególności posiada stosowne uprawnienia wynikające z tytułu praw własności intelektualnej. Zawsze ilekroć jest to konieczne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej uruchomionej w ramach usługi SPRAWNY START, USŁUGODAWCA udziela w ramach posiadanych przez siebie uprawnień, licencji o charakterze niewyłącznym, nieprzenaszalnym, bez prawa do sublicencjonowania - zakresem ograniczonym wyłącznie do korzystania z SERWISU i świadczonych za jego pośrednictwem usług - zgodnie z treścią regulaminu i zawartych umów. Przekroczenie powyższego zakresu, może się wiązać z powstaniem odpowiedzialności względem USŁUGODAWCY (gdy naruszenie dotyczy treści do których posiada prawa autorskie) lub podmiotów trzecich. Żaden inny zapis REGULAMINU lub SERWISU nie modyfikuje zakresu w/w licencji, w tym w szczególności nie stanowi przeniesienia całości lub części praw własności intelektualnej przynależnych USŁUGODAWCY na KLIENTÓW/A.
 8. Zapis ust. 7 nie uchybia ani nie modyfikuje sposobu korzystania z wykorzystywanych w ramach usługi SPRAWNY START utworów podmiotów trzecich. Jeżeli warunki ich licencjonowania są inne niż wskazane w ust. 10, KLIENT zostanie o tym poinformowany przy korzystaniu z funkcjonalności używającej takiego utworu.

§10 - Certyfikat SSL

 1. USŁUGODAWCA świadczy za pośrednictwem SERWISU usługę polegającą na udostępnieniu KLIENTOWI narzędzia umożliwiającego zakup certyfikatu umożliwiającego szyfrowanie danych - CERTYFIKATU SSL. Polega ona na wystąpieniu w imieniu KLIENTA do podmiotu trzeciego - SERWISU POŚREDNICZĄCEGO występującego do wystawcy klucza - o wystawienie dla KLIENTA klucza o ustalonych przy składaniu zamówienia parametrach.
 2. CERTYFIKAT SSL zawiera ciąg znaków pozwalających na potwierdzenie tożsamości strony WWW , na której został zamieszczony lub osoby lub przedsiębiorstwa. W ramach niniejszej usługi, USŁUGODAWCA udostępnia KLIENTOM narzędzia do integracji klucza z witryną udostępnianą w ramach zawartej z nim umowy PAKIETU HOSTINGOWEGO. W przypadku gdy udostępnione narzędzia okażą się niewystarczające, USŁUGODAWCA zobowiązuje się dokonać integracji dostarczonego przez KLIENTA CERTYFIKATU SSL z usługą PAKIETU HOSTINGOWEGO. SERWIS umożliwia możliwość użycia CERTYFIKATÓW SSL uzyskanych od podmiotów zewnętrznych.
 3. Poprzez złożenie zamówienia, KLIENT upoważnia USŁUGODAWCĘ do wystąpienia w jego imieniu do wystawcy CERTYFIKATU SSL - za pośrednictwem SERWISU POŚREDNICZĄCEGO - w celu jego uzyskania - zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 4. Warunki wystawienia CERTYFIKATU SSL, parametry techniczne określa regulamin SERWISU POŚREDNICZĄCEGO. USŁUGODAWCA nie ma wpływu i nie odpowiada za sposób wykładni tego regulaminu, a w szczególności za odmowę zawarcia umowy - sporządzenia certyfikatu. Składając zamówienia, KLIENT wyraża zgodę na warunki świadczenia usług przez wystawcę CERTYFIKATU SSL. W przypadku odmowy wystawienia CERTYFIKATU SSL, uiszczona opłata zostanie KLIENTOWI zwrócona w całości.
 5. Po złożeniu zamówienia na CERTYFIKAT SSL, KLIENT otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy wraz z fakturą proforma na podany przez siebie adres e-mail - zgodnie z §4 ust. 4. Brak dokonania wpłaty w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia (termin zgodny z przesłaną fakturą proforma) będzie skutkował anulowaniem zamówienia.
 6. Do skorzystania z niektórych CERTYFIKATÓW SSL, ze względów technicznych, konieczne może być posiadanie PRYWATNEGO NUMERU IP przypisanego do danej domeny - z którą CERTYFIKAT SSL ma być powiązany.
 7. Po wystawieniu, CERTYFIKAT SSL zostanie niezwłocznie udostępniony na KONCIE KLIENTA lub powiązany ze wskazaną przez niego stroną internetową hostowaną w ramach SERWISU lub przesłany na adres e-mail KLIENTA. Niezależnie od sposobu przekazania CERTYFIKATU SSL KLIENT zostanie poinformowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.
 8. CERTYFIKAT SSL wystawiany jest na określony okres czasu. Okres ważności certyfikatu biegnie od chwili jego wystawienia i umieszczenia na koncie KLIENTA - zgodnie z ust. 7.
 9. KLIENT zostanie przed końcem okresu ważności CERTYFIKATU SSL poinformowany - za pomocą wiadomości e-mail - o zbliżającym się terminie jego wygaśnięcia, kosztach jego przedłużenia na dotychczasowych warunkach technicznych oraz o obowiązującym w tym zakresie regulaminie/ach. Do procedury przedłużenia ważności CERTYFIKATU SSL stosuje się §4 ust. 6.
 10. KONSUMENCI składający zamówienie opisane w niniejszym paragrafie zgadzają się na wykonanie usługi niezwłocznie po zawarciu umowy - przed upływem terminu na odstąpienie. KONSUMENT nie ma prawa odstąpić od umowy o CERTYFIKAT SSL.
 11. Szczegółowe postanowienia odnośnie CERTYFIKATU SSL znajdują się w regulaminie SERWISU POŚREDNICZĄCEGO - wskazanego w zał nr 5.

§11 - Prywatny numer IP

 1. Usługa ta polega na wyodrębnieniu dla wskazanego w trakcie jej zamawiania zasobu - np. PAKIETU HOSTINGOWEGO, indywidualnego numeru IP. Numer ten jest przypisany wyłącznie do tego zasobu i jest odmienny od innych numerów stosowanych przez USŁUGODAWCĘ.
 2. Konfiguracja usługi jest możliwa za pośrednictwem KONTA KLIENTA.
 3. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany prywatnego numeru IP w przypadku przebudowy infrastruktury lub zmiany partnera (Podmiotu Trzeciego) przy udziale którego świadczona jest ta usługa.

§12 - Dane osobowe

 1. Akceptując REGULAMIN KLIENT wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez USŁUGODAWCĘ w celu realizacji świadczonych przez niego usług.
 2. USŁUGODAWCA jest administratorem danych KLIENTA w zakresie, w jakim są one bezpośrednio powiązane z danymi KONTA - wskazanymi w §3 ust. 1-3. Podanie danych określonych tam jako niezbędne do założenia KONTA, jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu jego założenia.
 3. Poszczególne usługi świadczone w ramach SERWISU mogą się różnić zakresem wymaganych danych osobowych. Zakres ten może wynikać z norm prawa powszechnie obowiązującego, jak i z regulaminów Podmiotów Trzecich - biorących udział w realizacji usługi, które to regulaminy wskazane są w zał. nr 5. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla skorzystania z danej usługi.
 4. USŁUGODAWCA ma prawo przekazywania posiadanych danych osobowych innych podmiotom biorącym udział w realizacji usług na rzecz danego KLIENTA - w zakresie uzasadnionym realizacją zobowiązań wobec KLIENTA. W trakcie składania zamówienia, KLIENT będzie informowany o podmiotach biorących udział w realizacji usługi oraz o zakresie przekazywanych danych osobowych. Informacje te mogą zostać przekazane poprzez odesłanie do regulaminów usług świadczonych przez podmioty o których mowa w zd. 1.
 5. W odniesieniu do danych osobowych umieszczonych w infrastrukturze USŁUGODAWCY przez KLIENTA w ramach korzystania z PAKIETU HOSTINGOWEGO lub SERWERA DEDYKOWANEGO, USŁUGODAWCA nie posiada statusu administratora danych. Administratorem danych osobowych pozostaje KLIENT.
 6. Na życzenie KLIENTA usługodawca sporządzi i prześle pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Umowę to można wygenerować za pośrednictwem KONTA KLIENTA. Spełnia ona wymogi nałożone przez ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.), w tym w szczególności art. 31 w/w ustawy. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, USŁUGODAWCA będzie sporządzał umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych w formie elektronicznej - zapewniającej integralność i autentyczność dokumentu w postaci elektronicznej. Począwszy od dnia 25 maja 2018 roku, umowa o powierzenie przetwarzania danych o której mowa powyżej będzie zgodna z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. USŁUGODAWCA przewiduje możliwość wprowadzenia newslettera.
 8. Szczegółowe postanowienia odnośnie prywatności oraz ochrony danych osobowych zawiera zał. nr 3 - Polityka prywatności.

§13 - Odpowiedzialność USŁUGODAWCY

 1. USŁUGODAWCA zobowiązuje się do świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem SERWISU z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru tej działalności.
 2. Usługi świadczone świadczona przez USŁUGODAWCĘ za pośrednictwem SERWISU są dostępne przez całą dobę, przez cały okres abonamentowy.
 3. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w dostępie do SERWISU wynikających z okresowej konserwacji i obsługi systemu. Informacja o każdej planowanej przerwie technicznej zostanie podana na stronie https://hosting.apisoft.pl oraz na adresy e-mail KLIENTÓW z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.
 4. Łączny okres przerw w świadczeniu usług - wynikający z przerw technicznych wskazanych w ust. 3 oraz awarii - nie może przekroczyć 2% czasu w stosunku rocznym.
 5. USŁUGODAWCA zobowiązuje się do codziennego wykonywania kopii zapasowych danych składowanych na serwerze i przechowywania ich przez okres 3 dni na wypadek awarii systemu. Za przywrócenie danych z kopii zapasowej na życzenie KLIENTA - nie wynikającej z awarii lub innych przyczyn leżących po stronie USŁUGODAWCY - USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty według obowiązującego cennika.
 6. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za dane przechowywane na serwerze przez KLIENTA oraz treści zawarte na stronach serwisu KLIENTA - poza przypadkami uregulowanymi przez zapisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych autoryzacyjnych niezbędnych do korzystania z PAKIETU HOSTINGOWEGO lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.
 8. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wygaśnięcia praw do domeny internetowej, która nie została opłacona w wyznaczonym terminie.
 9. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze zbyt późnego przedłużenia usługi oraz spóźnionego opłacenia usług, w tym związanego z tymi zdarzeniami utraty dostępu do usług.
 10. USŁUGODAWCA nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez KLIENTA korzyści wynikające z nieprawidłowej realizacji niniejszej umowy, z wyłączeniem KLIENTA będącego KONSUMENTEM.
 11. W żadnym przypadku USŁUGODAWCA nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość opłaty abonamentowej wniesionych przez KLIENTA w okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda. Postanowienie to nie dotyczy KLIENTA będącego KONSUMENTEM.
 12. USŁUGODAWCA ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez KLIENTA spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, z wyłączeniem następujących okoliczności:
  1. braku ciągłości świadczonych usług spowodowanym przerwaniem połączenia niezawinionym przez USŁUGODAWCĘ,
  2. siły wyższej,
  3. działania czynników i osób trzecich,
  4. nieprawidłowego użytkowania kont,
  5. nieodebrania poczty elektronicznej,
  6. podania przez KLIENTA błędnych informacji podczas rejestracji usług.
  Do KONSUMENTÓW zastosowanie znajdują czynniki wskazane w lit.: b, d, e, f.
 13. W zakresie usług dodatkowych i testowych, odpowiedzialność USŁUGODAWCY ograniczona jest do winy umyślnej. Zapis nie dotyczy konsumentów.

§14 - Odpowiedzialność KLIENTA

 1. KLIENT korzystając z PAKIETU HOSTINGOWEGO zobowiązuje się do przestrzegania zasad niniejszego REGULAMINU, przepisów polskiego prawa oraz umownych zasad korzystania z sieci Internet.
 2. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia PAKIETU HOSTINGOWEGO bez zwrotu wpłaconych należności, jeżeli KLIENT naruszy postanowienia niniejszego REGULAMINU lub obowiązujące przepisy prawa, gdy PAKIET HOSTINGOWY będzie wykorzystywana niezgodnie z prawem, bądź gdy KLIENT będzie działał na szkodę USŁUGODAWCY, innych KLIENTÓW lub innych użytkowników sieci Internet. .
 3. KLIENT zobowiązuje się do podania prawidłowych danych osobowych, bilingowych i kontaktowych. KLIENT zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania USŁUGODAWCY w przypadku zmiany tych danych.
 4. KLIENT zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu oraz danych autoryzacyjnych i nieujawniania ich osobom trzecim.
 5. KLIENT ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu SERWISU i świadczonych za jego pośrednictwem usługach, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danej Usługi lub integracji z zewnętrznym, wybranym przez KLIENTA, oprogramowaniem.

§15 - Ograniczenia

 1. Podczas korzystania z PAKIET HOSTINGOWY zabrania się przechowywania na serwerach USŁUGODAWCY materiałów sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, zawierających treści erotyczne, rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także treści uznane powszechnie za naganne moralnie. Dotyczy to również materiałów sprzecznych z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, jak i informacji naruszających czyjeś dobra osobiste.
 2. Zabrania się wykorzystywania PAKIET HOSTINGOWY do działań na szkodę USŁUGODAWCY oraz innych użytkowników sieci Internet. Poprzez działanie takie uznaje się w szczególności wykorzystywanie skryptów i programów ingerujących w prawidłowe działanie SERWISU, rozpowszechnianie wirusów, rozsyłanie niezamówionych informacji handlowych itp.
 3. W przypadkach, w których działanie programów KLIENTA spowoduje nadmierne obciążenie serwera, co doprowadzi do pogorszenia usług świadczonych innym KLIENTOM, USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń zasobów bądź przepustowości, a w przypadku dużych nadużyć całkowitej blokady PAKIET HOSTINGOWY.

§16 - Reklamacje

 1. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi PAKIETU HOSTINGOWEGO.
 2. Reklamacja powinna określać następujące elementy łącznie: dane KLIENTA w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot reklamacji, oczekiwany sposób załatwienia sprawy oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny USŁUGODAWCY.
 4. KONSUMENT może złożyć reklamację w dowolnej formie umożliwiającej weryfikację osoby ją składającej, w tym w szczególności za pośrednictwem KONTA KLIENTA oraz powiązanego z nim adresu e-mail.
 5. USŁUGODAWCA rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni licząc od daty jej otrzymania.
 6. Po otrzymaniu informacji o rozpatrzeniu reklamacji, KLIENT niezadowolony z decyzji USŁUGODAWCY może złożyć odwołanie, w którym ustosunkuje się do stanowiska USŁUGODAWCY wyrażonego w pierwszej decyzji reklamacyjnej. W terminie 14 dni od złożenia odwołania USŁUGODAWCA przedstawi ostateczną decyzję.
 7. W ramach procedury usuwania awarii USŁUGODAWCA może korzystać z usług podmiotów zewnętrznych. USŁUGODAWCA zastrzega możliwość KLIENTOWI danych kontaktowych do podmiotu bezpośrednio odpowiedzialnego za usunięcie zgłaszanych nieprawidłowości.

§17 - Wypowiedzenie umowy

 1. Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy, bez konieczności wskazania jej przyczyny - z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy winno zostać dokonane na piśmie.
 2. Z chwilą wypowiedzenia umowy KLIENT przestaje być reprezentowany przez USŁUGODAWCĘ przed REJESTREM DOMEN. Usługi które ze względu na swój charakter nie wygasają równolegle z umową zawartą z USŁUGODAWCA, trwają dalej, a wykonywanie czynności administracyjnych może wymagać kontaktu bezpośrednio z SERWISEM POŚREDNICZĄCYM.
 3. Wypowiedzenie umowy przez KLIENTA bez winy USŁUGODAWCY nie zobowiązuje USŁUGODAWCY do zwrotu opłaty abonamentowej. Zapis nie dotyczy KONSUMENTÓW, którzy mogą domagać się zwrotu płatności za niewykorzystany okres abonamentowy. Zwrot płatności nie jest możliwy w sytuacji gdy uiszczona opłata stanowi należność za cały - niepodzielny - okres funkcjonowania usługi (np. przy usługach związanych z DOMENAMI).
 4. Wypowiedzenie umowy przez USŁUGODAWCĘ zobowiązuje go do zwrotu KLIENTOWI niewykorzystanej części opłaty abonamentowej, z wyjątkiem sytuacji, gdy KLIENT dopuścił się naruszeń któregokolwiek z punktów niniejszego REGULAMINU lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Złożenie wypowiedzenia nie pozbawia KLIENTA możliwości korzystania z usług zamówionych za pośrednictwem serwisu od Podmiotów Trzecich, tj.: wykupionych domen oraz CERTYFIKATÓW SSL. Klient traci natomiast możliwość korzystania z usług świadczonych bezpośrednio przez USŁUGODAWCĘ. Korzystanie z usług, o których mowa powyżej może się wiązać z koniecznością kontaktu z SERWISEM POŚREDNICZĄCYMI.
 6. Prawo do do odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w terminie 14 dni od jej zawarcia opisuje załącznik nr 1.

§18 - Wymagania techniczne

 1. Do prawidłowego korzystania z SERWISU zalecane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. przeglądarka Mozilla Firefox 19 lub wyższej, Internet Explorer 10 i wyższej, Google Chrome 24 lub wyższej;
  2. przeglądarka z włączoną obsługą szyfrowania SSL i plików cookies;
  3. Java w wersji 6 lub nowsza;
  4. dodatek do przeglądarki Adobe Flash Player v. 10 lub nowsza;
  5. włączona obsługa java i javascript;
  6. Adobe Acrobat Reader v. 9.5 firmy Adobe lub wyższej - lub inny podobny;
  7. posiadanie konta e-mail.
 2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z SERWISU należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje możliwość przechwycenia danych przesyłanych do i z serwera WWW - SERWISU. Korzystanie z usług świadczonych poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia następujących podstawowych informacji o komputerze: system operacyjny, przeglądarka, domena, adres IP.
 3. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do niewykonania Umowy, jeżeli system informatyczny SERWISU - w wyniku błędu informatycznego powstającego na skutek błędów matematycznych lub błędów wyświetlania - wygenerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny do kwot odstających od cen rynkowych. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu SERWISU powoduje automatycznie, że zawarta umowa między USŁUGODAWCA, a KLIENTEM jest nieważna. O fakcie tym USŁUGODAWCA poinformuje niezwłocznie KLIENTA pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji. Zapis ten nie dotyczy KONSUMENTÓW.
 4. Informacje o plikach cookie i logach zawiera polityka prywatności - zał. nr 3.

§19 - Dane

 1. USŁUGODAWCA nie sprawdza w jakikolwiek sposób przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych danych wprowadzonych do jego systemu informatycznego przez KLIENTÓW w ramach korzystania z usług SERWISU. Zdanie poprzedzające nie wyłącza sytuacji w których KLIENT upoważni USŁUGODAWCĘ do wglądu do danych w celu np.: wyeliminowania lub zdiagnozowania usterki lub realizacji zleconych modyfikacji lub aktualizacji.
 2. USŁUGODAWCA zobowiązuje się reagować niezwłocznie na:
  1. urzędowe zawiadomienia o przetwarzaniu danych o charakterze bezprawnym - w tym w szczególności od organów ściągania oraz sądów;
  2. uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności.
  W razie uzyskania w/w informacji, USŁUGODAWCA zobowiązuje się niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.
 3. Bezprawność danych jest rozumiana jako sprzeczność z normami prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności: prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, kodeksem karny, kodeksem wykroczeń oraz kodeksem cywilnym.
 4. W razie uniemożliwienia dostępu do danych, o którym mowa w ust. 2, USŁUGODAWCA powiadomi niezwłocznie KLIENTA, z którego usługą powiązane są zablokowane dane - chyba że co innego będzie nakazywało zobowiązanie ze strony organu, o którym mowa w ust. 2a. Po uzyskaniu odpowiedzi KLIENTA, możliwe jest przywrócenie dostępu do danych - o czym decyduje USŁUGODAWCA.

§20 - Postanowienia końcowe

 1. USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w REGULAMINIE, które będą obowiązywać z chwilą ich akceptacji przez KLIENTA - w zakresie KONTA KLIENTA i korzystania z SERWISU, a w odniesieniu do usług świadczonych na podstawie złożonego zamówienia, jedynie w zakresie wskazanym w ust. 2. Uprzednio obowiązujący REGULAMIN lub zmienione załączniki będą dostępne na stronie SERWISU. Akceptacja nowego REGULAMINU następuje w czasie logowania do KONTA KLIENTA. Brak akceptacji nowego REGULAMINU uniemożliwia przedłużenie okresu abonamentowego.
 2. Postanowienia zmienionego REGULAMINU nie mają wpływu na wcześniej zawarte umowy - chyba, że zmiana podyktowana jest zmianą przepisów prawa, decyzją administracyjną lub wyrokiem sądowym. W takim wypadku, umowa ulega zmianie z mocy prawa, a KLIENCI są jedynie o zmianie informowani za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. W celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania KLIENTOM najlepszych dostępnych w danym czasie na rynku rozwiązań, USŁUGODAWCA zastrzega sobie prawo do polepszenia parametrów świadczonej usługi lub do dokonania aktualizacji oprogramowania używanego do świadczenia USŁUGI. USŁUGODAWCA informuje KLIENTA o dokonaniu aktualizacji oraz/lub polepszeniu parametrów usługi za pośrednictwem adresu e-mail.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy KLIENTEM niebędącym KONSUMENTEM, a USŁUGODAWCĄ jest sąd właściwy dla siedziby USŁUGODAWCY.
 5. KONSUMENCI, w celu rozwiązania sporów, mogą w pierwszej kolejności skorzystać z metod polubownych, tj. na przykład z mediacji prowadzonej przez właściwy Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. W przypadku braku chęci lub możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, powództwo może być wytoczone według zasad ogólnych - uregulowanych w kodeksie postępowania cywilnego.
 6. Miejscem świadczenia usług jest siedziba USŁUGODAWCY.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych ustaw.
 8. W odniesieniu do KONSUMENTÓW zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Niniejszy REGULAMIN jest zgodny z w/w aktem prawnym oraz z innymi przepisami chroniącymi prawa KONSUMENTÓW. W razie wątpliwości co do wykładni postanowień, pierwszeństwo ma wykładnia zgodna z w/w aktami prawnymi. W razie niedającej się pogodzić sprzeczności zapisów REGULAMINU z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności bezwzględnie obowiązującymi zapisami ustawy o prawach konsumenta, stosuje się przepisy w/w ustawy.
 9. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 15.11.2016 roku. Nowa wersja regulaminu obowiązuje od dnia 31.10.2018 roku - w stosunku do nowych klientów, a wobec klientów dotychczasowych według procedury opisanej w regulaminie. Z nieaktualnymi wersjami regulaminu można zapoznać się pod adresem: https://hosting.apisoft.pl/regulaminy.

Pobierz PDF

Załączniki:

 1. Pouczenie dla klientów będących konsumentami;
 2. Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy, dla KLIENTÓW będących konsumentami;
 3. Polityka prywatności;
 4. Cennik;
 5. Spis podmiotów trzecich i ich regulaminów.

 

Regulamin obowiązujący do 30.10.2018;
Pouczenie dla klientów będących konsumentami obowiązujący do 30.10.2018;
Wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy, dla KLIENTÓW będących konsumentami obowiązujący do 30.10.2018;
Polityka prywatności obowiązujący do 30.10.2018;
Cennik obowiązujący do 30.10.2018;
Spis podmiotów trzecich i ich regulaminów obowiązujący do 30.10.2018.

Polityka prywatności obowiązująca do 24-05-2018
Regulamin obowiązujący do dn. 21.03.2018
Spis podmiotów trzecich i ich regulaminów obowiązujący do dn. 21.03.2018